Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:

Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Hulsbeek Events heeft verstrekt.

Opdracht: het organiseren van een event/activiteit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Hulsbeek Events.

Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Hulsbeek Events levert.

Deelnemer: iedereen die deelneemt aan het event/de activiteit.

Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Hulsbeek Events en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Mochten de algemene voorwaarden van onze leveranciers strikter zijn dan de algemene voorwaarden van Hulsbeek Events, dan gelden de algemene voorwaarden van onze leveranciers. De algemene voorwaarden van onze leveranciers kan je bij ons opvragen.

 

Offerte

De prijsopgaven van Hulsbeek Events kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden.

Onze aanbiedingen en prijsopgaven vervallen als deze niet binnen één maand na verzending schriftelijk voor akkoord bevestigd in ons bezit zijn.

Opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen binden Hulsbeek Events pas als deze door Hulsbeek Events schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele wijzigingen en/of aanvullende afspraken zijn pas bindend voor ons wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

De prijs van de offerte is gebaseerd op het verwachte aantal deelnemers, waaraan een minimumaantal deelnemers is gekoppeld. Dit is, nadat de offerte akkoord is gegeven, het aantal dat we minimaal in rekening brengen. Is er een lager aantal deelnemers dan kan je het verschil aan deelnemers wel annuleren volgens onze annuleringsvoorwaarden verderop in deze algemene voorwaarden.

Na akkoord van de offerte gaan we, bij geen tegenbericht, uit van het verwachte aantal deelnemers.

Je kunt tot één week voor de dag van het event het aantal deelnemers wijzigen, mits het aantal deelnemers boven het verwachte minimum blijft. Dit aantal wordt dan in rekening gebracht. Mocht op de dag van het event het aantal hoger blijken te zijn dan brengen we deze hogere aantallen achteraf in rekening.

 

Betaling

Tenzij anders overeengekomen wordt na bevestiging van de opdracht 50% van het totaalbedrag gefactureerd.

Het restant van het totaalbedrag, inclusief eventuele nacalculatie, wordt na het event gefactureerd.

Wij sturen hiervoor één aanbetalingsfactuur en na afloop van het event sturen wij één totaalfactuur.

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, zullen wanneer daardoor meerdere kosten voor Hulsbeek Events ontstaan, berekend worden als meerwerk dat zal worden doorberekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Hulsbeek Events gegeven rechten opgeschort tot het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Hulsbeek Events zal in dat geval de uitvoering van de opdracht mogen opschorten.

Het recht van de opdrachtgever om eventuele tegenvorderingen op Hulsbeek Events te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De volledige som van de opdracht is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, voorts wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aan de opdrachtgever wordt verleend.

 

Annulering

In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, of gedeeltelijk te annuleren, zijn wij gerechtigd gemaakte of te maken kosten in rekening te brengen en daarnaast een percentage over het factuur- of offertebedrag als annuleringskosten in rekening te brengen. Het percentage van de annuleringskosten wordt als volgt berekend:

25% van het totaalbedrag na het bevestigen van de opdracht

75% van het totaalbedrag tussen de 90 en 15 dagen voor het event

100% van het totaalbedrag bij 14 dagen of minder voor het event

 

Aansprakelijkheid

Meedoen aan een evenement in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico. Hulsbeek Events is nooit aansprakelijk voor, tijdens een evenement opgelopen, lichamelijk letsel.

Eenieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van Hulsbeek Events binnen het evenementterrein bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Hulsbeek Events is niet aansprakelijk ingeval van ongeval, letsel, verlies, diefstal of beschadiging van goederen, juwelen, sieraden, geldstukken of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.

De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die de wederpartij aan Hulsbeek Events berokkent.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door Hulsbeek Events ter beschikking gestelde of verhuurde. De aansprakelijkheid van Hulsbeek Events voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Voor zover een eventdeelnemer niet de contractuele wederpartij is van Hulsbeek Events, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden. Hulsbeek Events lijdt, doordat de eventdeelnemer op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

Alle deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van de instructeurs/begeleiders zonder uitzondering op te volgen. Ook is Hulsbeek Events niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid, conditie of persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatten van de eigen vermogens of het negeren van instructies. Hulsbeek Events adviseert de opdrachtgever zelf een passende ongevallenverzekering af te sluiten.

 

Deelnemers die naar oordeel van Hulsbeek Events medewerkers zodanige hinder of last veroorzaken dat ze daardoor de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen of op onverantwoorde manier omgaan met de faciliteiten en/of materialen van Hulsbeek Events kunnen van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit voorvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Veiligheid

Als door omstandigheden het event betreffend heeft Hulsbeek Events te allen tijde het recht, uitsluitend in het belang van de veiligheid, wijzigingen in het eventprogramma aan te brengen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Toegang tot, dan wel deelname aan het event kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd door Hulsbeek Events, als zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder en dergelijke.

De eventdeelnemer dient de van overheidswege en Hulsbeek Events gestelde voorschriften, met name docht niet uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. De eventdeelnemer zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor de eventdeelnemer zichzelf en/of andere eventdeelnemers in een gevaarsituatie brengt.

Als de eventdeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is Hulsbeek Events gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het event.

De uit deze condities voorvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in het bedrijf werkzaam zijn.

Hulsbeek Events is gerechtigd om als gevolg van slechte weersomstandigheden of onveilige werkomgeving, waarbij de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt de arrangementen aan te passen of in het uiterste geval af te gelasten. Hulsbeek Events zal zich in dat geval inspannen om het karakter van het besproken arrangement zoveel mogelijk te behouden. De overeengekomen betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft in alle gevallen onverminderd bestaan.

 

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste vervulling van de opdracht mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. Deze verplicht geldt met name voor alle relevante medische bijzonderheden van de deelnemers. Deelnemers aan activiteiten die zich in of op het water afspelen dienen te beschikken over een zwemdiploma.

 

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt heeft Hulsbeek Events de vrijheid om alle film, foto en geluidsopnamen die in opdracht van Hulsbeek Events tijdens arrangementen zijn gemaakt, te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Hulsbeek Events niet, behalve als en voor zover de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk door Hulsbeek Events is aanvaard.

 

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Hulsbeek Events en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Hulsbeek Events en de opdrachtgever voortvloeiend uit de overeenkomst hoe ook genaamd, zullen onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsbank te Almelo.